zoekenmailfb

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.uitgeverijsmit.nl.


Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Op de inhoud van deze website berust auteursrecht. Uitgeverij Smit van 1876 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te publiceren, verspreiden of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Uitgeverij Smit van 1876 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgeverij Smit van 1876 aanvaardt geen enkele aanspraak voor eventueel geleden schade als gevolg van de verstrekte informatie.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.