zoekenmailfb
kaft Vogelvreugd maart 2016

Ik kan er eigenlijk niet omheen. De lente lijkt begonnen. Als ik begin februari buiten wandel met de hond zie ik overal tekenen van een begin van het voorjaar. Het is bijna ongelooflijk zoveel. De sneeuwklokjes en crocussen komen in de tuin al in bloei en iets verderop, langs de beek, komt het eerste groen aan de meidoorn ook al tevoorschijn. Met dank aan het relatief warme weer begint alles gewoon weken eerder weer tot leven te komen. Van een winterslaap is nauwelijks sprake. Opnieuw zie ik dit voorjaar twee prachtige grote zilverreigers verderop proberen een prooi te verschalken en boven het weiland trekken grote zwermen kieviten over. Ze lijken terug te gaan naar het noorden. Het zullen wel wintergasten zijn die daar vandaan komen en hier gebleven zijn. Gelijk hebben ze. Waarom naar Afrika trekken als het in onze omgeving warm genoeg blijft om te overwinteren? Veranderingen in de natuur genoeg dus maar die zijn ook op til in onze vogelwereld. Na de goede ervaringen met de organisatie van een gezamenlijk Nederlands Kampioenschap voor zang- en siervogels in Apeldoorn is energiek verder gewerkt om te bezien hoe nog meer stappen kunnen worden gezet op het pad van integratie tussen de beide bonden. Zoals het er nu voor staat kan op alle gewestelijke vergaderingen de notitie daarover worden voorgelegd. Bij elke vergadering zal een deputatie van het bestuur aanwezig te zijn om toe te lichten en nadere informatie te geven. Dat vindt allemaal grotendeels plaats in de tweede helft van maart. Op 21 mei volgt dan de afrondende besluitvorming tijdens het Bondscongres te Bennekom. Ondertussen worden de agenda’s van de bestuursvergaderingen steeds langer. Er moet heel wat geregeld worden en ook al is onze voorzitter dan sinds kort weer present, optimaal is het natuurlijk nog niet. Dat heeft tijd nodig en ja, wij mensen zijn maar al te vaak ongeduldig. Daarom ook zijn we blij dat Kees Bink al een paar maanden zorgt voor de broodnodige ondersteuning.

Een zorglijke ontwikkeling is de diefstal van vogels. Op tal van sites wordt regelmatig melding gemaakt van vogels die onrechtmatig verdwijnen. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat ze vaak makkelijk te stelen zijn en anderzijds gaat het vaak om soorten die flink wat waard zijn. Stelen wordt dus aantrekkelijker. Zorglijk in dat verband is dan natuurlijk ook dat de politie weliswaar de meldingen opneemt, maar er verder over het algemeen niet zoveel mee doet. Het wordt op de stapel bij vele andere zaken gelegd en het duurt lang voor er iets mee gebeurt. Als dat al gebeurt. Dat is temeer jammer daar het juist bij dit soort diefstal aankomt op snelheid. Immers dieven kunnen, als het om geld te doen is, vogels maar beperkt kwijt tegen prijzen die vaak veel lager liggen dan bij een echte liefhebber. Onlangs zijn we benaderd om mee te werken aan het opzetten van een meldpunt voor vogeldiefstal. Dat is iets waar we heel serieus naar gaan kijken. Ondertussen raad ik u aan uw vogels zo veilig mogelijk te huisvesten. Maak het dieven moeilijk; het voorkomt veel ellende. De projectgroep, die het eindrapport voor de integratie van de beide bonden inmiddels heeft opgeleverd, zal nog niet worden opgeheven. Er blijken nog veel zaken nader te moeten worden geregeld wanneer de plannen worden doorgezet. Dat zal zeker zo zijn als op 21 mei een definitief besluit valt. Maar daarop vooruit lopen en zaken alvast voorbereiden is een van de onderdelen die ook nu al kan worden meegenomen. Daarnaast is er dan nog de enquête die onder alle keurmeesters wordt gehouden naar aanleiding van NK Vogel 2016 en kijkend naar de toekomst. Zo wordt meer inzicht verkregen over het punt hoe het keurmeestercorps tegen zaken aan kijkt. En dat moet uiteindelijk weer allemaal leiden tot een betere nationale show, maar ook tot een beter opleidingstraject voor een nieuwe generatie keurmeesters. De projectgroep mag met de uitkomsten van de enquête aan de slag. Voorlopig is er nog werk te doen en is van opheffen geen sprake. Wel is de belangrijke eerste fase van de opdracht met de oplevering van het eindrapport volbracht.

Onno Bijlsma